REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
DEFINICJE:

 1. Klient – jest osobą fizyczną, która zapoznała się z elementami niniejszego regulaminu, która dokonuje zamówienia w Sklepie.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego.
 3. Sklep internetowy peonymax.com– platforma dostępna pod adresem www.peonymax.com
 4. Towar – produkt, które można nabyć w niniejszym sklepie.
 5. Sprzedaż – umowa pomiędzy Klientem a Sklepem.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
         Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z niniejszego sklepu.
         Sklep internetowy, działający pod adresem www.peonymax.com, prowadzony jest przez 

                                                Monikę Czupińską
                                                Błonie ul. Zachodnia 11
                                                55 - 330 Miękinia 
                                                POLSKA
 
 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z niniejszego sklepu,
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówienia w ramach sklepu internetowego.
 2. Informacje o produktach są aktualne i wiążące jedynie w momencie zakupu zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest dodanie produktu do koszyka.
 2. Warunkiem skorzystania z oferty jest podanie danych teleadresowych oraz danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania.
 3. Sklep wwwpeonymax.com może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego bądź ograniczyć jego prawa, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  • dopuści się innego zachowania, które zostaną uznane przez sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu mailowego oraz prawidłowego przestrzegania ochrony danych osobowych, sklep Peonymax podjął wszelkie kroki techniczne, by prawidłowości zostały stale przestrzegane.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla właściciela sklepu,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a także poza jej obszarami.

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową, dokonać wyboru towaru,
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać:
  • Imię i nazwisko zamawiającego, adres wysyłki, e-mail, numer telefonu oraz wybrany przez Klienta sposób dostarczenia paczki i sposób dokonania zapłaty oraz szczegółowe podsumowanie ceny produktu.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi akceptację niniejszego regulaminu.
 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości zwrotnej na maila i przedpłacie zadatku minimum 20 % wartości zamówienia w terminie 14 dni .
 8. Pozostałą część należności prosimy wpłacić najpóźniej do 31 sierpnia .
 9. W razie rezygnacji z zamówienia zadatek w wysokosci 20% nie jest zwracany Klientowi.

DOSTAWA

 1. Sklep Peonymax zobowiązuje się dostarczyć klientowi towar wolny od wad.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub Pocztą Polską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy zapisany jest  na stronie .
CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w PLN , EUR ,USD
 2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty na wybrane przez siebie konto :Monika Czupińska: przelewem na numer konta bankowego:
  • PLN      47 1750 0012 0000 0000 2244 5154
  • EUR PL 72 1750 0012 0000 0000 2244 5189 SWIFT : RCBWPLPW
  • USD PL 69 1750 0012 0000 0000 2376 6868 SWIFT : RCBWPLPW
 3. Klient ma 14 dni na uiszczenie minimum 20 % opłaty za zamówiony towar. Jeśli w tym czasie wpłata nie zostanie dokonana zamówienie będzie anulowane.

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22. Ust.1 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres:

                                    MonikaCzupińska
                                    Błonie ul . Zachodnia 11 
                                    55 - 330 Miękinia
                                    POLSKA

     2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

     
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Peonymax zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Peonymax, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 ust. 1 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę (adres firmy).
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Newsletter